Nirvana Asia Group

Nirvana Asia Group

วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นการเสนอมุมมองใหม่และปรับเปลี่ยนทัศนคะคตินิยมของผู้คนที่ยึดติดไม่เป็นมิตของสุสานแบบเดิม ด้วยการสร้างการรับรู้ใหม่โดยขับเคลื่อนสู่ธุรกิจแบบมืออาชีพ ด้วยหัวใจของเรา เราสร้างอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ ที่โดดเด่น สวยงาม ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ตามจารีตประเพณี เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับได้พักอย่างสงบอย่างแท้จริง ในบรรยากาศที่สุขสบาย ด้วยองค์ประกอบนี้ในนิมิตของจิตวิญญาณชีวิตจึงกลับไปคืนสู่รูปแบบสุคตินินันดรกาล

พันธกิจ:เราจะทำให้ลูกค้าของเราเกิดความโล่งใจอย่างที่สุดจนกระทั่งผ่านช่วงเวลาความเศร้าโศกไปด้วย ด้วยการดูแลช่วยเหลือดูแล บรรเทา ให้ลูกค้าเกิดความสงบของจิตใจอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ จากความเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ล่วงลับ เรามีความเชื่อมั่นในบริการที่ดีเยี่ยม การดำเนินการที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ เราคือผู้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจบริการผู้ล่วงลับให้ดีเลิศที่สุดที่เราจะทำได้

Nirvana Memorial Park รางวัลและความสำเร็จ